Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#39 BUG: Автоматичен размер на колоните на списък wqw дефект critical Common 1.5
#16 Възможност за e-mail-ване на забравена парола wqw подобрение minor Контейнер 1.5

Status: new (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#91 Detachable списъци wqw задача minor Common 1.5
#92 Persistence на документи wqw задача minor Common 1.5
#115 Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) wqw подобрение minor Common 1.5
#117 Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails wqw подобрение minor Счетоводство 1.5
Note: See TracQuery for help on using queries.