Custom Query (2 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Keywords Status Owner Type Priority
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи Детекс new wqw дефект critical
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" Детекс testing wqw подобрение minor
Note: See TracQuery for help on using queries.