Custom Query (8 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Keywords Status Owner Type Priority
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 UCS accepted pgbr подобрение major
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС UCS new alk подобрение minor
#919 POS: Доработки UCS new wqw подобрение minor
#951 Dreem WebDocs UCS new wqw подобрение minor
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма UCS new wqw подобрение minor
#1202 Колони от потребителски дименсии UCS testing wqw подобрение minor
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури UCS accepted wqw задача trivial
#845 Центрове на себестойност и финансова структура UCS testing plamen подобрение trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.