Custom Query (54 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#39 BUG: Автоматичен размер на колоните на списък accepted дефект critical ToBeDone Common
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи new дефект critical 2.0 Beta1 Търговска система
#1244 BUG: Запазени количества testing дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#10 Audit log accepted подобрение major 2.0 Beta1 Контейнер
#124 Свързани док. да визуализират свързани през редовете new подобрение major 2.0 Beta1 Търговска система
#1254 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing дефект major 1.5 RTM Търговска система
#1262 BUG: Грешна среднопретеглена цена new дефект major 1.5 RTM Търговска система
#8 Печат права по функционалности и данни accepted подобрение minor 2.0 Beta1 Контейнер
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури accepted подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#14 Работа с периоди по филтри accepted подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#16 Възможност за e-mail-ване на забравена парола accepted подобрение minor ToBeDone Контейнер
#17 Find/Replace в editable grid-ове accepted подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#19 Компресия на NoteRtf accepted подобрение minor 2.0 Beta1 Номенклатури
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни accepted задача minor 2.0 Beta1 Търговска система
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите accepted подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#91 Detachable списъци new задача minor ToBeDone Common
#92 Persistence на документи new задача minor ToBeDone Common
#115 Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) new подобрение minor ToBeDone Common
#117 Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails new подобрение minor ToBeDone Счетоводство
#247 Количествени рабати, рабати за оборот new подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#401 Контролен център на продукт new подобрение minor 2.0 Beta1 Номенклатури
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове new подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#512 ToDo's new подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#513 POS: ToDo's new подобрение minor 2.0 Beta1 POS
#798 Протокол за ревизия по серийни номера new подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#799 Наличност на склад по серийни номера new подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#919 POS: Доработки new подобрение minor 1.5 RTM POS
#945 Филтър форма на Оборотна ведомост на склад new подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#951 Dreem WebDocs new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#957 Справка Салда и обороти по дилъри new подобрение minor 1.5 RTM Common
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1094 Печат на документи за заявки през сайт new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1166 Нов начин на ценообразуване new подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии testing подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1202 Колони от потребителски дименсии testing подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1216 РКО - некоректна каса свързан документ testing дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1219 Годишни обороти - списък с данни testing дефект minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1226 Печат на допълнителен текст в ГККл testing подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1228 Дилър в Разчети по депозитни разписки testing задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1230 Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент new дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" testing подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1238 Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1242 Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1247 BUG: Копиране на складов документ testing дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти testing задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#1249 Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад new дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1250 BUG: Приключване на Покпука new дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing дефект minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1255 Приключване на данъчни документи с различни дати new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1258 BUG: Серийни номера в КДПрод new дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1259 Сериен номер в документи за ревизия new задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1260 Нови колони в Наличност на складове new задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1261 BUG: Картон на стока/МЗ new дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури accepted задача trivial 2.0 Beta1 Common
Note: See TracQuery for help on using queries.