Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Component
#39 BUG: Автоматичен размер на колоните на списък accepted wqw дефект ToBeDone Common
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) accepted pgbr дефект 2.0 Beta1 Счетоводство
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи new wqw дефект 2.0 Beta1 Търговска система
#1244 BUG: Запазени количества testing wqw дефект 1.5 RTM Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.