Custom Query (60 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#8 Печат права по функционалности и данни accepted wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури accepted wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#14 Работа с периоди по филтри accepted wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#16 Възможност за e-mail-ване на забравена парола accepted wqw подобрение ToBeDone minor
#17 Find/Replace в editable grid-ове accepted wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#19 Компресия на NoteRtf accepted wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности accepted pgbr задача 2.0 Beta1 minor
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни accepted wqw задача 2.0 Beta1 minor
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите accepted wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#59 Скин на ф-ра с акциз new pgbr задача 2.0 Beta1 minor
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците accepted pgbr подобрение 2.0 Beta1 minor
#91 Detachable списъци new wqw задача ToBeDone minor
#92 Persistence на документи new wqw задача ToBeDone minor
#115 Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) new wqw подобрение ToBeDone minor
#117 Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails new wqw подобрение ToBeDone minor
#247 Количествени рабати, рабати за оборот new wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС new alk подобрение 2.0 Beta1 minor
#401 Контролен център на продукт new wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове new wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#512 ToDo's new wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#513 POS: ToDo's new wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#597 Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" new alk подобрение 2.0 Beta1 minor
#798 Протокол за ревизия по серийни номера new wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#799 Наличност на склад по серийни номера new wqw подобрение 2.0 Beta1 minor
#919 POS: Доработки new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#945 Филтър форма на Оборотна ведомост на склад new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#951 Dreem WebDocs new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#957 Справка Салда и обороти по дилъри new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1025 Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ testing pgbr подобрение 1.5 RTM minor
#1083 Замяна на продукт без сторно бележка new pgbr подобрение 1.5 RTM minor
#1087 Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител testing pgbr подобрение 1.5 RTM minor
#1093 Доработки в Печат на ценови листи new pgbr задача 1.5 RTM minor
#1094 Печат на документи за заявки през сайт new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1166 Нов начин на ценообразуване new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1180 Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба new pgbr подобрение 1.5 RTM minor
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии testing wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1202 Колони от потребителски дименсии testing wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1216 РКО - некоректна каса свързан документ testing wqw дефект 1.5 RTM minor
#1219 Годишни обороти - списък с данни testing wqw дефект 1.5 RTM minor
#1226 Печат на допълнителен текст в ГККл testing wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1228 Дилър в Разчети по депозитни разписки testing wqw задача 1.5 RTM minor
#1230 Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент new wqw дефект 1.5 RTM minor
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" testing wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1236 Дневник за покупките testing pgbr подобрение 1.5 RTM minor
#1237 Дневник за продажбите testing pgbr подобрение 1.5 RTM minor
#1238 Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1242 Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1245 Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества new pgbr подобрение 1.5 RTM minor
#1247 BUG: Копиране на складов документ testing wqw дефект 1.5 RTM minor
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти testing wqw задача 1.5 RTM minor
#1249 Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад new wqw дефект 1.5 RTM minor
#1250 BUG: Приключване на Покпука new wqw дефект 1.5 RTM minor
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing wqw дефект 1.5 RTM minor
#1255 Приключване на данъчни документи с различни дати new wqw подобрение 1.5 RTM minor
#1256 Допълнителен текст по редовете на документ за продажба testing plamen дефект 1.5 RTM minor
#1258 BUG: Серийни номера в КДПрод new wqw дефект 1.5 RTM minor
#1259 Сериен номер в документи за ревизия new wqw задача 1.5 RTM minor
#1260 Нови колони в Наличност на складове new wqw задача 1.5 RTM minor
#1261 BUG: Картон на стока/МЗ new wqw дефект 1.5 RTM minor
Note: See TracQuery for help on using queries.