Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1180 Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба new pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" testing wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1238 Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1245 Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества new pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1249 Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад new wqw дефект minor 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.