Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#39 BUG: Автоматичен размер на колоните на списък accepted wqw дефект critical ToBeDone
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи new wqw дефект critical 2.0 Beta1
#1242 Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1244 BUG: Запазени количества testing wqw дефект critical 1.5 RTM
#1250 BUG: Приключване на Покпука new wqw дефект minor 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.