Custom Query (39 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#39 BUG: Автоматичен размер на колоните на списък accepted wqw дефект critical ToBeDone
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) accepted pgbr дефект critical 2.0 Beta1
#1244 BUG: Запазени количества testing wqw дефект critical 1.5 RTM
#10 Audit log accepted wqw подобрение major 2.0 Beta1
#60 Изписване на МЗ accepted pgbr задача major 2.0 Beta1
#124 Свързани док. да визуализират свързани през редовете new wqw подобрение major 2.0 Beta1
#8 Печат права по функционалности и данни accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#14 Работа с периоди по филтри accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности accepted pgbr задача minor 2.0 Beta1
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни accepted wqw задача minor 2.0 Beta1
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#59 Скин на ф-ра с акциз new pgbr задача minor 2.0 Beta1
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците accepted pgbr подобрение minor 2.0 Beta1
#597 Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" new alk подобрение minor 2.0 Beta1
#798 Протокол за ревизия по серийни номера new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#799 Наличност на склад по серийни номера new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#945 Филтър форма на Оборотна ведомост на склад new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#957 Справка Салда и обороти по дилъри new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1025 Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1083 Замяна на продукт без сторно бележка new pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1093 Доработки в Печат на ценови листи new pgbr задача minor 1.5 RTM
#1166 Нов начин на ценообразуване new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии testing wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1216 РКО - некоректна каса свързан документ testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1219 Годишни обороти - списък с данни testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1226 Печат на допълнителен текст в ГККл testing wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1228 Дилър в Разчети по депозитни разписки testing wqw задача minor 1.5 RTM
#1230 Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент new wqw дефект minor 1.5 RTM
#1242 Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1245 Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества new pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1247 BUG: Копиране на складов документ testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти testing wqw задача minor 1.5 RTM
#1250 BUG: Приключване на Покпука new wqw дефект minor 1.5 RTM
#1256 Допълнителен текст по редовете на документ за продажба testing plamen дефект minor 1.5 RTM
#1258 BUG: Серийни номера в КДПрод new wqw дефект minor 1.5 RTM
#1259 Сериен номер в документи за ревизия new wqw задача minor 1.5 RTM
#1260 Нови колони в Наличност на складове new wqw задача minor 1.5 RTM
#1261 BUG: Картон на стока/МЗ new wqw дефект minor 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.