Custom Query (26 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи new wqw дефект critical 2.0 Beta1
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 accepted pgbr подобрение major 2.0 Beta1
#1254 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing wqw дефект major 1.5 RTM
#1262 BUG: Грешна среднопретеглена цена new wqw дефект major 1.5 RTM
#247 Количествени рабати, рабати за оборот new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС new alk подобрение minor 2.0 Beta1
#401 Контролен център на продукт new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#512 ToDo's new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#513 POS: ToDo's new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#919 POS: Доработки new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#951 Dreem WebDocs new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1087 Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1094 Печат на документи за заявки през сайт new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1180 Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба new pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1202 Колони от потребителски дименсии testing wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" testing wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1236 Дневник за покупките testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1237 Дневник за продажбите testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1238 Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1249 Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад new wqw дефект minor 1.5 RTM
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1255 Приключване на данъчни документи с различни дати new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури accepted wqw задача trivial 2.0 Beta1
#845 Центрове на себестойност и финансова структура testing plamen подобрение trivial 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.