Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#172 При създаване на ДПрод след избор на продукт системата 'гърми' с грешка: wqw дефект blocker 1.5 RC2 Търговска система
#279 Spam wqw задача blocker 1.5 RC3 Контейнер
#293 Приключване на Продажба гърми: wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#740 Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки alk дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#741 Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#752 Невъзможно приключване на КИПрод за цена wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#936 BUG: Настройки в Автоматичен осчетоводител wqw дефект blocker 1.5 RTM Счетоводство
#944 BUG: некоректно филтриране на складови документи wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#1048 BUG: Невъзможно отваряне на документ в продажби и покупки wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#1057 BUG: Невъзможен запис на нова ценова листа wqw дефект blocker 1.5 RTM Номенклатури
#1146 BUG: Невъзможно създаване на повече от един документ (от един и същи тип) wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#13 Кредитни известия към повече от една фактура pgbr задача critical 1.5 RC1 Търговска система
#24 Справка Проследяване на заявки да се съобразява със складовите документи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#25 Справка Реализация >> Групировката по продукт не визуализира името на продукта alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#27 Мениджмънт >> Справка Продажби по продукти/материали не работи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#54 Нова схема за преизчисляване на складовете е счет и търговската с-ма pgbr задача critical 1.5 RC2 Търговска система
#95 Ценовите листи не се update-тват wqw дефект critical 1.5 RC1 Номенклатури
#96 Некоректно крайно салдо в справка "Салда и обороти на контрагернти" pgbr дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#97 Фактор: При генериране на плащане от ДПрод гърми с грешка: wqw дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#109 Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док. alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#110 Генерация на счетоводни записвания от банка - да се съобазява с stp_ID на началните салда alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#111 Презакачане на плащания към начални салда alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#116 Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра) wqw дефект critical 1.5 RC2 Common
#121 Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#132 Печат на ДПок гърми с грешка: pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#135 Запазени количества при унищожаване на продажба wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#141 Унищожаването на РСД запазва количествата в склада wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#148 Банка - слектор на док. Остатъци по ф-ри pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#149 Върнати КДПрод + РСД в състояние на редакция водят до запазване на количествата в склада (по КДПрод) wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#150 Запазват се количествата и по Предавателен протокол (между складове) + ПЗК wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#167 Номенклатурите 'гърмят' със следната грешка: wqw дефект critical 1.5 RC2 Номенклатури
#169 Генериране на ДПрод от 'Заявка от клиент' гърми с грешка: pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#170 Генериране на "Кредитен документ/известие за покупка" гърми с грешка: wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#182 Справка Проследяване на заявки - не се съобразява с Поделение wqw дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#184 При покупка гърми: wqw дефект critical 1.5 RC3 Common
#188 BUG: Синхронизация на списък с продукти при редакция на продукт wqw дефект critical 2.0 Beta1 Номенклатури
#198 Проблем в схема с Аванси pgbr дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#207 Генериране на ФПрод от няколко продажби гърми с грешка wqw дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#211 Редактиране на продажби wqw подобрение critical 1.5 RC3 Търговска система
#216 Проблем в справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби" pgbr дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#220 При генериране на КИПрод от няколко КДПрод, количеставта във връзките м/у КИПрод и ФПрод не са коректни wqw дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#333 BUG: Покупки в справка Себестойност на разходен център pgbr дефект critical 2.0 Beta1 Common
#362 BUG: Дефект в Картон на контрагент alk дефект critical 2.0 Beta1 Търговска система
#404 Генериране на Протокол за самооблагане от валутна фактура alk дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#443 Валидиране на заявки при приключване alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#446 Заявки alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#447 Нова справка - Прогнозен марж по заявки pgbr задача critical 1.5 RTM Търговска система
#477 Dreem-a забива при въвеждане на "(" в колона Количество wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#531 При отваряне на Продукт/материал системата гърми wqw дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#591 PDA Export/Import alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#658 Проблем с връзки между документи wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#686 BUG: Марж% с отрицателна стойност wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#696 Генериране на начални салда за следващата година pgbr подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#702 Генериране на начални салда в счетоводството alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#709 Export PDA alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#710 Нови колони в справка Реализация alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#773 BUG: Отрицателни количества в AvgPrice4 pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#792 BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1 wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#808 Справка проследяване на заявки - мултиселект филтър форма wqw подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#839 BUG: Себестойност на разходен център wqw дефект critical 1.5 RTM Справки Търговска система
#842 BUG: Консервация на ДМА plamen дефект critical 1.5 RTM ДМА
#881 BUG: Печат на РПВ pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#886 BUG: При всяка смяна на билд се ресетват потребителските настойки на форми и контроли wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#899 BUG: Документ за заявка wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#900 BUG: Разминаване в тотали на Продажби и ФПрод wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#911 BUG: Синтетична и Аналитична ОВ(Счетоводство) wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#921 BUG: Създаване на нова Гаранционна карта wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#925 BUG: Грешка при изтриване на център на себестойност plamen дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#943 BUG: Дублирани протоколи за излишък към Ревизия wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#947 BUG: Некоректно Бруто тегло в заявки, влезли от сайта pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#948 BUG: Печат на Допълнителен текст в РСД wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#979 BUG: Номера за документи - гърми wqw дефект critical 1.5 RTM Common
#997 BUG: Преномериране на документи в счетоводството не работи pgbr дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1006 BUG: Грешки в базата от СИС plamen дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1007 BUG: Триене на редове в заплати plamen дефект critical 1.5 RTM ТРЗ
#1008 BUG: Дублиране на код на продукт в признаци wqw дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#1009 BUG: Сортировка в списъци по Състояние на документ wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1011 BUG: Полетата в колона Производител не се обзавеждат wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1012 BUG: Неактивен печат/преглед на ревизия в редакция wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1021 BUG: Некоректни стойности при експорт на декл.1 за СИС plamen дефект critical 1.5 RTM ТРЗ
#1022 BUG: Усвояване на аванс във ФПок wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1024 BUG: Дублиран приемателен протокол wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1027 BUG: Преглед на РКО(счет. каса) wqw дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1038 BUG: Проблем при Прихващане в счетоводството wqw дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1047 BUG: Оборотна ведомост на склад wqw дефект critical 1.5 RTM Справки Търговска система
#1054 BUG: Коментар при печат в РСД не се визуализира wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1063 BUG: Грешни връзки при КДПрод в сторниращите РСД wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1088 BUG: Баркод секенер - COM порт wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1091 BUG: Печат на Продажби - всички скинове - определен принтер wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1092 BUG: Reset Password wqw подобрение critical 1.5 RTM Common
#1097 BUG: Липсващ реквизит във филтър на справка Годишни обороти wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1099 BUG: Преименуване на caption във форма Свързани документи от ПВСК wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1100 BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в счетоводството pgbr дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1102 BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#1109 BUG: Грешка при текстов печат на касов ордер wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1110 BUG: Невъзможно приключване на ДПрод с РСД със съставни продукти по партиди wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1125 BUG: Работни карти - гърми при опит за избор на поделение plamen дефект critical 1.5 RTM Организация
#1126 BUG: Не се обновяват коректно доставните цени на продуктите wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1129 BUG: Липсваща колона в справка ОВ на склад в Списък с данни plamen дефект critical 1.5 RTM Справки Търговска система
#1132 BUG: Справка Годишни обороти - липсваши имена колони, разбъркани колони в Списък с данни wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.