Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#7 Форма настройка на профили да ползва listview wqw подобрение trivial 1.5 RC2 Контейнер
#15 Интрастат декларация plamen задача trivial 1.5 RTM Счетоводство
#22 Проблемите с permissions като bll error на валидирането на потребител със custom грешка в IDE-то wqw подобрение trivial 1.5 RC2 Контейнер
#292 Продукти/материали - "Включване на ДДС при продажба" - не работи wqw дефект trivial 1.5 RTM Търговска система
#380 Банкови извлечения alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#381 Касови ордери alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#386 Нова колона в Касови ордери wqw подобрение trivial 1.5 WhatsNew Common
#387 Филтриране по Статус в Банкови извлечения wqw подобрение trivial 1.5 WhatsNew Търговска система
#427 Анулиране на продажба, ф-ра със запазване на номер alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#428 Стоки със задължителни партиди alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#444 Филтър Заявки alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#488 Генерация на АРПВ и РПВ в счетоводство alk задача trivial 1.5 RTM ТРЗ
#715 BUG: Справка Продажби/Плащания alk дефект trivial 1.5 RTM Справки Търговска система
#719 Складови документ - падащ прозорец за избор на Склад wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#818 Добавяне на Скин за печат на Заявки към доставчик pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#819 Нова справка - сравняване цените на продадените с текущи ценови листи pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#820 Справка марж и рентабилност по сделки - отваряне на документ pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#821 Права в/у банкови документи pgbr дефект trivial 1.5 RTM Търговска система
#822 Амортизационене план за период pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#823 Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#831 Вид на транспорта Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#834 Работни карти Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#835 Финансова структура на организацията Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Номенклатури
#838 Центрове на себестойност plamen подобрение trivial 1.5 RTM Номенклатури
#861 Форма за избор на продукти wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#908 Добавяне на Шофьор в Касови ордери plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#954 Филтър банкови извлечения plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#963 Добавяне на колона Начин на плащане в Заявки plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#964 Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри" plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1073 Добавяне на реквизит "Страна на произход" в покупки wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1074 Нов скин за печат в продажби - Удостоверение за качество plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1173 Грешно име на филтър за справка Дневни маршрути wqw дефект trivial 1.5 RTM Справки Търговска система
#5 Имена на view-та на кросове wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#6 MsgBox да може да ползва bbcode wqw подобрение minor 1.5 RC2 Common
#9 Toolbar за редакция на RTB wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#12 Именни дни спрямо великден wqw подобрение minor 1.5 RC2 Common
#20 Кодове на продукти в таб свързани док. в редове на текущ док. wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#21 Картон на стока няма тотали в data-view wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#28 Показване/скриване на жълта лента с описание на филтър wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#29 Заявки - Фисто wqw задача minor 1.5 RC1 Търговска система
#32 Забрана на приключване на РСД без продажба wqw задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#34 Нова проверка във връзките на документите между Продажба и Склад wqw задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#35 При натискане на бутон за избор на база, сплаша излиза на фокус над формата wqw дефект minor 1.5 RC2 Контейнер
#42 Справка дневник на сметка pgbr подобрение minor 1.5 RC2 Счетоводство
#43 Задбалансови сметки alk задача minor 1.5 RC2 Счетоводство
#47 На всички рипорти да излиза името на фирмата потребител wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#48 Сравняване на количествена оборотна ведомост с картон на стока pgbr задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#49 Генерация на начални салда в складовете към дата pgbr задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#50 Свързване на генерираните счетоводни док. от каса и банка в търг. система към начални салда във счетоводството pgbr задача minor 1.5 RC2 Счетоводство
#51 При генериране на счет. записване от ф-ра да се генерират като втори статии и разходи по дейността alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#56 Контрагенти - секюрити в/у нов таб със специални настройки на контрагента alk подобрение minor 1.5 RC3 Номенклатури
#57 Имплементиране на персонални ценови листи wqw задача minor 1.5 RC3 Номенклатури
#62 Издаване на валутни фактури alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#68 Аналитична ведомост н а портфейл - свързани документи alk дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#73 Премахване на links explorer и интегрирането му в свързани док. wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#74 При печат на ДПрод да се визуализира име на Дилър wqw подобрение minor 1.5 RC1 Търговска система
#75 Кеширане на форма за печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#79 Генерацията в Документ за ревизия не работи коректно wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#87 В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи alk дефект minor 1.5 RC1 Common
#99 Изчистване на артефакти на DateTime Picker под Vista wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#100 Интегриране на служители с контрагенти alk подобрение minor 1.5 RC3 ТРЗ
#101 Инстлация на Personal да patch-ва база на 1.0 wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#102 Фактор: Справка Печат на ценови листи wqw подобрение minor 1.5 RC1 Номенклатури
#108 Добавяне на колона Забележка във фасети alk подобрение minor 1.5 RC2 Common
#123 В "Дневник на сметка" да има възможност данните да излизат с два признака. Например: да се вижда както номер на документ, така и име на контрагент pgbr подобрение minor 1.5 RC2 Счетоводство
#126 Преизчисляването на търговския склада трябва да се съобразява със заключените периоди pgbr дефект minor 1.5 RC2 Търговска система
#128 Добавяне на пояснение в справка 'Салда и обороти на контрагенти' wqw задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#129 В справка "Хронология на брак и липси в складове" - да се пусне колона партида pgbr дефект minor 1.5 RC2 Търговска система
#134 Доработка във функционалност 'Запазени количества' wqw задача minor 1.5 RC2 Номенклатури
#137 В справка "Реализация" за се пусне филтър по поделение на контрагента alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#138 В справка "Картон на контрагент" за се пусне филтър по поделение на контрагента alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#139 В справка "Продажби плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента pgbr подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#140 В справка "Покупки плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента pgbr задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#146 Права на групи - ново право или забрана wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#151 В 'Картон на продукт/материал' крайното салдо е едно и също в различните складове wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#152 Генериране на фактура от ДПрод и КДПрод за цена wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#156 В ДПрод реквизит "Тип известие" да бъде disable за всички типове документи с изключение на КД/КИПрод pgbr дефект minor 1.5 RC2 Common
#160 Синтетичен картон на контрагент alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#163 Копиране в clipboard съдържание на list-view wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#164 Генериране на фактура от Продажба/Покупка и известие за корекция на цена wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#165 Нов документ при генериране на фактура от покупки/продажби и генериране на кредитен документ/известие wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#171 Добавяне на колона Партида в Заявки wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#179 Регистриране в RestartManager wqw подобрение minor 1.5 RC3 Контейнер
#181 Навигация в отворен документ wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#183 Избор на мярка при quick find с баркод wqw дефект minor 1.5 RC3 Номенклатури
#187 Печат на ценови листи по последна доставна/ среднопретеглена цена wqw дефект minor 1.5 RC3 Номенклатури
#191 Cannot insert NULL в usp_acc_Get_Acc_Avg_Price2 pgbr дефект minor 1.5 RC3 Счетоводство
#193 Печат на фактури и продажби alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#194 Печат Заявки alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#195 Заявки alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#199 Промяна в името на справка 'Разчети дължим амбалаж' alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#200 Да се направи 'огледална' справка на 'Разчети дължим амбалаж' (по покупки) alk задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#202 IsCorrect да ползва LenB(C_Str(...)) за задължителните реквизити wqw дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#204 Автоматичен whatsnew на база на trac wqw задача minor 1.5 RC3 Common
#205 Локални регионални настройки само за процеса на dreem.exe wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#206 Стойност по подразбиране на колона Количество в продажби/покупки wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#209 Проследяване на заявки wqw дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#210 Бърз филтър в справка Проследяване на заявки wqw дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#214 Добавяне реквизит партида в Счетоводни документи alk подобрение minor 1.5 RC3 Счетоводство
#218 Генерация на счет. статия от фактура за продажба да се съобразява с настройка на сметка за задължителен признак alk подобрение minor 1.5 RC3 Счетоводство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.