Custom Query (23 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (18 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#839 BUG: Себестойност на разходен център wqw дефект critical 1.5 10 years
#1047 BUG: Оборотна ведомост на склад wqw дефект critical 1.5 9 years
#1129 BUG: Липсваща колона в справка ОВ на склад в Списък с данни plamen дефект critical 1.5 8 years
#993 Добавяне на колона Цена с ДДС в Картон на контрагент plamen задача major 1.5 9 years
#629 Синтетична визуализация в справка Хронология на брак и липси в складове alk задача minor 1.5 11 years
#721 Нова колона Поделение в справка Реализация alk подобрение minor 1.5 11 years
#778 BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби wqw дефект minor 1.5 10 years
#786 Тотали за Количество в справка Продажби по продукти wqw подобрение minor 1.5 10 years
#790 Проследяване на заявки wqw подобрение minor 1.5 10 years
#816 Справка Реализация plamen подобрение minor 1.5 10 years
#840 Справка "Движение на стоките в складове" plamen подобрение minor 1.5 10 years
#864 Текстов печат на Касова книга plamen подобрение minor 1.5 10 years
#950 Доработка в справка Разчети по депозитни разписки pgbr подобрение minor 1.5 9 years
#1066 Нови колони в справка Покупки и продажби по продукти plamen подобрение minor 1.5 8 years
#1108 Справка Хронология на брак и липси в складове wqw подобрение minor 1.5 8 years
#1233 Нови колони в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw подобрение minor 1.5 6 years
#715 BUG: Справка Продажби/Плащания alk дефект trivial 1.5 11 years
#1173 Грешно име на филтър за справка Дневни маршрути wqw дефект trivial 1.5 7 years

Resolution: invalid (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#901 Справка Дневни маршрути - подобрение plamen подобрение minor 1.5 10 years

Resolution: wontfix (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#891 Нов реквизит в справка Оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 10 years

Resolution: duplicate (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#977 Нова справка СД/Продажби plamen задача minor 1.5 9 years

Resolution: worksforme (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#854 BUG: Печат на списък с данни във Вземания и задължения по падежи wqw дефект major 1.5 10 years

Resolution: tested (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#902 Неизпълнени продажби в Дневни маршрути pgbr подобрение minor 1.5 10 years
Note: See TracQuery for help on using queries.