Custom Query (476 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 476)

1 2 3 4 5

Resolution: fixed (100 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#740 Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки alk дефект blocker 1.5 11 years
#752 Невъзможно приключване на КИПрод за цена wqw дефект blocker 1.5 11 years
#944 BUG: некоректно филтриране на складови документи wqw дефект blocker 1.5 9 years
#1048 BUG: Невъзможно отваряне на документ в продажби и покупки wqw дефект blocker 1.5 9 years
#1146 BUG: Невъзможно създаване на повече от един документ (от един и същи тип) wqw дефект blocker 1.5 8 years
#404 Генериране на Протокол за самооблагане от валутна фактура alk дефект critical 1.5 12 years
#443 Валидиране на заявки при приключване alk подобрение critical 1.5 12 years
#446 Заявки alk подобрение critical 1.5 12 years
#447 Нова справка - Прогнозен марж по заявки pgbr задача critical 1.5 12 years
#477 Dreem-a забива при въвеждане на "(" в колона Количество wqw дефект critical 1.5 12 years
#591 PDA Export/Import alk подобрение critical 1.5 11 years
#658 Проблем с връзки между документи wqw дефект critical 1.5 11 years
#696 Генериране на начални салда за следващата година pgbr подобрение critical 1.5 11 years
#702 Генериране на начални салда в счетоводството alk подобрение critical 1.5 11 years
#709 Export PDA alk подобрение critical 1.5 11 years
#710 Нови колони в справка Реализация alk подобрение critical 1.5 11 years
#773 BUG: Отрицателни количества в AvgPrice4 pgbr дефект critical 1.5 10 years
#792 BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1 wqw дефект critical 1.5 10 years
#808 Справка проследяване на заявки - мултиселект филтър форма wqw подобрение critical 1.5 10 years
#881 BUG: Печат на РПВ pgbr дефект critical 1.5 10 years
#886 BUG: При всяка смяна на билд се ресетват потребителските настойки на форми и контроли wqw дефект critical 1.5 10 years
#899 BUG: Документ за заявка wqw дефект critical 1.5 10 years
#900 BUG: Разминаване в тотали на Продажби и ФПрод wqw дефект critical 1.5 10 years
#921 BUG: Създаване на нова Гаранционна карта wqw дефект critical 1.5 10 years
#943 BUG: Дублирани протоколи за излишък към Ревизия wqw дефект critical 1.5 9 years
#947 BUG: Некоректно Бруто тегло в заявки, влезли от сайта pgbr дефект critical 1.5 9 years
#948 BUG: Печат на Допълнителен текст в РСД wqw дефект critical 1.5 9 years
#1006 BUG: Грешки в базата от СИС plamen дефект critical 1.5 9 years
#1009 BUG: Сортировка в списъци по Състояние на документ wqw дефект critical 1.5 9 years
#1011 BUG: Полетата в колона Производител не се обзавеждат wqw дефект critical 1.5 9 years
#1012 BUG: Неактивен печат/преглед на ревизия в редакция wqw дефект critical 1.5 9 years
#1022 BUG: Усвояване на аванс във ФПок wqw дефект critical 1.5 9 years
#1024 BUG: Дублиран приемателен протокол wqw дефект critical 1.5 9 years
#1054 BUG: Коментар при печат в РСД не се визуализира wqw дефект critical 1.5 9 years
#1088 BUG: Баркод секенер - COM порт wqw дефект critical 1.5 8 years
#1091 BUG: Печат на Продажби - всички скинове - определен принтер wqw дефект critical 1.5 8 years
#1097 BUG: Липсващ реквизит във филтър на справка Годишни обороти wqw дефект critical 1.5 8 years
#1099 BUG: Преименуване на caption във форма Свързани документи от ПВСК wqw дефект critical 1.5 8 years
#1109 BUG: Грешка при текстов печат на касов ордер wqw дефект critical 1.5 8 years
#1110 BUG: Невъзможно приключване на ДПрод с РСД със съставни продукти по партиди wqw дефект critical 1.5 8 years
#1126 BUG: Не се обновяват коректно доставните цени на продуктите wqw дефект critical 1.5 8 years
#1132 BUG: Справка Годишни обороти - липсваши имена колони, разбъркани колони в Списък с данни wqw дефект critical 1.5 8 years
#1139 BUG: В списък Продажби СД% не се изчислява коректно pgbr дефект critical 1.5 8 years
#1142 BUG: Промяна валута в покупки и продажби wqw дефект critical 1.5 8 years
#1143 BUG: Изчистване на валидирани количества wqw дефект critical 1.5 8 years
#1148 BUG: Изчезващ реквизит при приключване на покупка wqw дефект critical 1.5 8 years
#1150 BUG: Copy/paste от Dreem в xls wqw дефект critical 1.5 7 years
#1162 BUG: Надрезервирани количества по продажби wqw дефект critical 1.5 7 years
#1176 BUG: Валидиране на заявка wqw дефект critical 1.5 7 years
#1187 BUG: Валута на фактура от покупки wqw дефект critical 1.5 7 years
#1189 BUG: Място на доставка в документи за заявка wqw дефект critical 1.5 7 years
#1218 BUG: Вземания и задължения по падежи - бърз филтър plamen дефект critical 1.5 6 years
#1221 BUG: Невъзможно приключване на РСД, когато валидираното количество е по-голямо от заявеното plamen дефект critical 1.5 6 years
#1225 BUG: Запазване на количества от заявка към доставчик wqw дефект critical 1.5 6 years
#256 Генериране на сторно документ в склада wqw дефект major 1.5 13 years
#271 Нова колона "Код на тразакция от карта" в БИ wqw подобрение major 1.5 13 years
#328 Излишъци при преизчисляване на склада в търг. система pgbr дефект major 1.5 13 years
#370 Изтриване на счетоводни записи на Складови документи pgbr подобрение major 1.5 12 years
#375 Дата на Данъчно събитие pgbr дефект major 1.5 12 years
#390 При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби wqw дефект major 1.5 12 years
#408 Скин на продажби с партиди alk подобрение major 1.5 12 years
#409 Печат на заявка със скин с партиди alk дефект major 1.5 12 years
#410 Списък със заявки alk подобрение major 1.5 12 years
#413 Секюрити в/у доставни цени wqw подобрение major 1.5 12 years
#421 Закръгляване на количества при преминаване м/у мерки alk подобрение major 1.5 12 years
#425 Генерация на документи - не се обзавеждат имената на продуктите wqw дефект major 1.5 12 years
#426 Да се добави партида във "Филтър - Документи за покупка/ продажба" wqw подобрение major 1.5 12 years
#430 В справка 'Неизпълнени заявки' да се добавят две колони alk задача major 1.5 12 years
#455 В Списък Документи за ревизия да се добавят две колони pgbr подобрение major 1.5 12 years
#462 Генериране на фактура от продажба alk подобрение major 1.5 12 years
#463 Генериране на фактура от покупка alk подобрение major 1.5 12 years
#466 Филтър на документи за покупка alk подобрение major 1.5 12 years
#467 Филтър на складови документи alk подобрение major 1.5 12 years
#468 Контролен панел -> проверка за отрицателни колиества в складовете alk подобрение major 1.5 12 years
#469 Справки -> картон на продукт/материал alk подобрение major 1.5 12 years
#470 Присвояване на системен номер от унищожени скл. док pgbr подобрение major 1.5 12 years
#471 "Печат на клиентска ценова листа" не обзавежда колона "Цена 2" pgbr дефект major 1.5 12 years
#472 Приключване на (ПСД) към КД pgbr дефект major 2.0 12 years
#473 Марж и рентабилност pgbr дефект major 1.5 12 years
#476 Допълнение в справките "Прогнозен марж по заявки" и "Марж и рентаб. по конрагенти", pgbr подобрение major 1.5 12 years
#479 Генериране на ФПок - отчетна дата wqw подобрение major 1.5 12 years
#491 Справка "Сравняване на салда на контрагенти в търг. и счет. система" alk подобрение major 1.5 12 years
#500 Нови реквизити в шаблон SG16 alk подобрение major 1.5 12 years
#503 Интеграция с Баркод системи pgbr подобрение major 1.5 12 years
#508 Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали wqw дефект major 1.5 12 years
#526 Картон на продукт материал alk подобрение major 1.5 11 years
#527 Нови колони в списък документи при плащане (каса, банка) alk подобрение major 1.5 11 years
#538 Некоректен размер на DocNо при функции за извличане на плащания alk дефект major 1.5 11 years
#568 Документи за заявка - запазени количества wqw подобрение major 1.5 11 years
#579 Документ Оферта alk дефект major 1.5 11 years
#602 Добавяне на колона "Производител" в редовете на продажби alk подобрение major 1.5 11 years
#625 Контрагенти, поделения и дилъри alk подобрение major 1.5 11 years
#626 PDA Експорт Импорт alk подобрение major 1.5 11 years
#627 Експорт на данни към PDA pgbr подобрение major 1.5 11 years
#628 Нова колона Дилър при избор на свързан док. alk подобрение major 1.5 11 years
#654 BUG: ПКО с грешен знак wqw дефект major 1.5 11 years
#664 Корекция на създаване на ф-ра от док. за продажба wqw подобрение major 1.5 11 years
#694 BUG: Служители wqw дефект major 1.5 11 years
#703 BUG: Заявка към доставчик за дозареждане на склад wqw дефект major 1.5 11 years
#755 Трансформация при осчетоводяване wqw подобрение major 1.5 11 years
(more results for this group on next page)
1 2 3 4 5
Note: See TracQuery for help on using queries.