Custom Query (711 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 711)

1 2 3 4 5 6 7 8

Resolution: fixed (100 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#740 Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки alk дефект blocker Търговска система 1.5
#752 Невъзможно приключване на КИПрод за цена wqw дефект blocker Търговска система 1.5
#936 BUG: Настройки в Автоматичен осчетоводител wqw дефект blocker Счетоводство 1.5
#944 BUG: некоректно филтриране на складови документи wqw дефект blocker Търговска система 1.5
#1048 BUG: Невъзможно отваряне на документ в продажби и покупки wqw дефект blocker Търговска система 1.5
#1057 BUG: Невъзможен запис на нова ценова листа wqw дефект blocker Номенклатури 1.5
#1146 BUG: Невъзможно създаване на повече от един документ (от един и същи тип) wqw дефект blocker Търговска система 1.5
#404 Генериране на Протокол за самооблагане от валутна фактура alk дефект critical Търговска система 1.5
#443 Валидиране на заявки при приключване alk подобрение critical Търговска система 1.5
#446 Заявки alk подобрение critical Търговска система 1.5
#447 Нова справка - Прогнозен марж по заявки pgbr задача critical Търговска система 1.5
#477 Dreem-a забива при въвеждане на "(" в колона Количество wqw дефект critical Търговска система 1.5
#531 При отваряне на Продукт/материал системата гърми wqw дефект critical Номенклатури 1.5
#591 PDA Export/Import alk подобрение critical Търговска система 1.5
#658 Проблем с връзки между документи wqw дефект critical Търговска система 1.5
#696 Генериране на начални салда за следващата година pgbr подобрение critical Търговска система 1.5
#702 Генериране на начални салда в счетоводството alk подобрение critical Търговска система 1.5
#709 Export PDA alk подобрение critical Търговска система 1.5
#710 Нови колони в справка Реализация alk подобрение critical Търговска система 1.5
#773 BUG: Отрицателни количества в AvgPrice4 pgbr дефект critical Търговска система 1.5
#792 BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1 wqw дефект critical Търговска система 1.5
#808 Справка проследяване на заявки - мултиселект филтър форма wqw подобрение critical Търговска система 1.5
#839 BUG: Себестойност на разходен център wqw дефект critical Справки Търговска система 1.5
#881 BUG: Печат на РПВ pgbr дефект critical Търговска система 1.5
#886 BUG: При всяка смяна на билд се ресетват потребителските настойки на форми и контроли wqw дефект critical Търговска система 1.5
#899 BUG: Документ за заявка wqw дефект critical Търговска система 1.5
#900 BUG: Разминаване в тотали на Продажби и ФПрод wqw дефект critical Търговска система 1.5
#921 BUG: Създаване на нова Гаранционна карта wqw дефект critical Търговска система 1.5
#925 BUG: Грешка при изтриване на център на себестойност plamen дефект critical Номенклатури 1.5
#943 BUG: Дублирани протоколи за излишък към Ревизия wqw дефект critical Търговска система 1.5
#947 BUG: Некоректно Бруто тегло в заявки, влезли от сайта pgbr дефект critical Търговска система 1.5
#948 BUG: Печат на Допълнителен текст в РСД wqw дефект critical Търговска система 1.5
#979 BUG: Номера за документи - гърми wqw дефект critical Common 1.5
#997 BUG: Преномериране на документи в счетоводството не работи pgbr дефект critical Счетоводство 1.5
#1006 BUG: Грешки в базата от СИС plamen дефект critical Търговска система 1.5
#1007 BUG: Триене на редове в заплати plamen дефект critical ТРЗ 1.5
#1008 BUG: Дублиране на код на продукт в признаци wqw дефект critical Номенклатури 1.5
#1009 BUG: Сортировка в списъци по Състояние на документ wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1011 BUG: Полетата в колона Производител не се обзавеждат wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1012 BUG: Неактивен печат/преглед на ревизия в редакция wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1021 BUG: Некоректни стойности при експорт на декл.1 за СИС plamen дефект critical ТРЗ 1.5
#1022 BUG: Усвояване на аванс във ФПок wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1024 BUG: Дублиран приемателен протокол wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1027 BUG: Преглед на РКО(счет. каса) wqw дефект critical Счетоводство 1.5
#1038 BUG: Проблем при Прихващане в счетоводството wqw дефект critical Счетоводство 1.5
#1047 BUG: Оборотна ведомост на склад wqw дефект critical Справки Търговска система 1.5
#1054 BUG: Коментар при печат в РСД не се визуализира wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1088 BUG: Баркод секенер - COM порт wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1091 BUG: Печат на Продажби - всички скинове - определен принтер wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1092 BUG: Reset Password wqw подобрение critical Common 1.5
#1097 BUG: Липсващ реквизит във филтър на справка Годишни обороти wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1099 BUG: Преименуване на caption във форма Свързани документи от ПВСК wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1100 BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в счетоводството pgbr дефект critical Счетоводство 1.5
#1102 BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба wqw дефект critical POS 1.5
#1109 BUG: Грешка при текстов печат на касов ордер wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1110 BUG: Невъзможно приключване на ДПрод с РСД със съставни продукти по партиди wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1125 BUG: Работни карти - гърми при опит за избор на поделение plamen дефект critical Организация 1.5
#1126 BUG: Не се обновяват коректно доставните цени на продуктите wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1129 BUG: Липсваща колона в справка ОВ на склад в Списък с данни plamen дефект critical Справки Търговска система 1.5
#1132 BUG: Справка Годишни обороти - липсваши имена колони, разбъркани колони в Списък с данни wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1139 BUG: В списък Продажби СД% не се изчислява коректно pgbr дефект critical Търговска система 1.5
#1142 BUG: Промяна валута в покупки и продажби wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1143 BUG: Изчистване на валидирани количества wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1148 BUG: Изчезващ реквизит при приключване на покупка wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1150 BUG: Copy/paste от Dreem в xls wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1151 BUG: Корекция на контрагент wqw дефект critical Номенклатури 1.5
#1155 BUG: Критична грешка при уеднаквяване на дати в счетоводен док. pgbr дефект critical Счетоводство 1.5
#1157 BUG: Организация - Работни карти plamen дефект critical Организация 1.5
#1159 BUG: Дефиниране на дименсия за множество продукти wqw дефект critical Номенклатури 1.5
#1162 BUG: Надрезервирани количества по продажби wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1176 BUG: Валидиране на заявка wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1178 BUG: Нов контрагент през POS wqw дефект critical POS 1.5
#1179 BUG: Забележка за контрагент през POS wqw дефект critical POS 1.5
#1187 BUG: Валута на фактура от покупки wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1189 BUG: Място на доставка в документи за заявка wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1199 BUG: Генериране на счетоводно записване от РСД pgbr дефект critical Счетоводство 1.5
#1218 BUG: Вземания и задължения по падежи - бърз филтър plamen дефект critical Търговска система 1.5
#1221 BUG: Невъзможно приключване на РСД, когато валидираното количество е по-голямо от заявеното plamen дефект critical Търговска система 1.5
#1225 BUG: Запазване на количества от заявка към доставчик wqw дефект critical Търговска система 1.5
#85 Storage за изображения wqw задача major Контейнер 1.5
#157 Секюрити в/у Запазени количества wqw задача major Номенклатури 1.5
#256 Генериране на сторно документ в склада wqw дефект major Търговска система 1.5
#269 POS: Без генерация на ПКО в счетоводството wqw дефект major POS 1.5
#270 POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта" wqw подобрение major POS 1.5
#271 Нова колона "Код на тразакция от карта" в БИ wqw подобрение major Търговска система 1.5
#276 POS: Предупреждение за издаване на фактура wqw подобрение major POS 1.5
#328 Излишъци при преизчисляване на склада в търг. система pgbr дефект major Търговска система 1.5
#338 Нова номенклатура Схеми бонус точки wqw задача major Common 1.5
#345 Генерация на Счетоводно записване от ф-ра с аванс pgbr дефект major Счетоводство 1.5
#346 Преизчисляване на счетоводния склад по ср цени - граничен случай pgbr дефект major Счетоводство 1.5
#364 Проблем при скина за печат на Покупки - PG 02 wqw дефект major Common 1.5
#370 Изтриване на счетоводни записи на Складови документи pgbr подобрение major Търговска система 1.5
#375 Дата на Данъчно събитие pgbr дефект major Търговска система 1.5
#390 При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби wqw дефект major Търговска система 1.5
#408 Скин на продажби с партиди alk подобрение major Търговска система 1.5
#409 Печат на заявка със скин с партиди alk дефект major Търговска система 1.5
#410 Списък със заявки alk подобрение major Търговска система 1.5
#413 Секюрити в/у доставни цени wqw подобрение major Търговска система 1.5
#421 Закръгляване на количества при преминаване м/у мерки alk подобрение major Търговска система 1.5
#425 Генерация на документи - не се обзавеждат имената на продуктите wqw дефект major Търговска система 1.5
(more results for this group on next page)
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.