Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (8 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#188 BUG: Синхронизация на списък с продукти при редакция на продукт wqw дефект critical Номенклатури 2.0
#429 Директни продажби wqw подобрение major Търговска система 2.0
#9 Toolbar за редакция на RTB wqw подобрение minor Common 2.0
#250 Изчисляване на числени изрази wqw подобрение minor Common 2.0
#547 Описание на атрибути в номенклатури wqw подобрение minor Номенклатури 2.0
#990 Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак wqw дефект minor Търговска система 2.0
#1113 BUG: Тръжен дневник plamen дефект minor Търговска система 1.5
#1163 Предупреждение при приключване на коригиращ документ от продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5

Resolution: invalid (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#362 BUG: Дефект в Картон на контрагент alk дефект critical Търговска система 2.0
#212 Във филтър формата "Разчети неплатен амбалаж" да се добави Склад alk подобрение major Търговска система 2.0
#389 test wqw дефект minor Common 1.5

Resolution: wontfix (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#333 BUG: Покупки в справка Себестойност на разходен център pgbr дефект critical Common 2.0

Resolution: duplicate (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#261 Нови колони и реквизити в док. за ревизия alk подобрение minor Търговска система 2.0
#358 Cost centers да станат йерархична номенклатура на 3 нива wqw подобрение minor Common 2.0
#399 Осчетоводяване на аванс във валута pgbr дефект minor Счетоводство 2.0
Note: See TracQuery for help on using queries.