Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1001 - 1100 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1018 Използване на Нормативна цена pgbr подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1019 Контрагенти и поделения wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1020 Групова промяна на състояние на документи от списъци wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1023 Да се добави колона Остатъчна цена в Редове на продажби wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1026 BUG: Осчетоводяване на КИПок - тип Бонус оборот plamen дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#1028 Премахване на реквизити в банково извлечение(Търговска система) plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1029 Подреждане на групи и редове в складови документи pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1030 Нова настройка за модел на водене на партиди на складове wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1031 Селектора на продукти - нова колона pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1032 Генериране на Фактури и КИ от imPress опис pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1033 Визуализация на неактивни продукти в документите plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1034 Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1035 Нов ревизит в контрагенти "Контрагент за фактуриране при продажба" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1036 Идентифициране на продажби по индивидуални ценови листи и схеми с ТО wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1037 Селектор на продукти в завки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1039 Импорт на продукти от Excel plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1040 Нови реквизити при печат на гаранционна карта wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1041 Нов реквизит в контрагенти - "Контрагент за фактуриране при продажба" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1042 Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти" wqw задача minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1043 Нови реквизити при печат на гаранционна карта wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1044 Нова колона Дата на годност на партида в справка Оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1045 Нова настройка за модел на водене на партиди на складове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1046 Печат на Приел в SG97 - Продажби pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1049 Печат на дата на годност в партида wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1050 SG97-Приемателно предавателен протокол за хранителни продукти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1051 Печат на дата на годност в партида wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1052 Документ за покупка plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1053 Подобрения справка "Стоки без продажби" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1055 Доработки в справка Стоки без продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#1056 Доработки в Документи за покупка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1058 Нов начин на плащане в ДПрод plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1059 Добавяне на колона Вендор код в ревизии и заявки plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1060 Да се добави печат на лого за всички бланки на оферта wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1061 Настройка на продукт като тип Услуга wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1062 BUG: Заявки към доставчик wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1064 Печат на фактури с редови от връзки с продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1065 Филтри по категории в справки и списъци wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1066 Нови колони в справка Покупки и продажби по продукти plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1067 POS: Настройка за основние за плащане при създаване на Z отчет wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1068 Нов документ корекция на ценови листи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1069 Нова колона Вендор код на продукт в заявки plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1070 Утвърдил в печат на онлайн заявка от клиент pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1071 Нови колони в документ за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1072 Нови колони в документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1075 Нови начини за плащане в документи за заявка и продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1077 Нов шаблон на Тръжен дневник - "Входящ стоков контрол" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1078 Добавяне на "Протокол NO" и "Протокол дата" в справка "Аналитична ведмост на портфейл" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1079 В списък продажби да се добави колона "Запазени Количества" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1080 Нов скин за гаранционна карта plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1081 Подобрения в схема за работа с партиди wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1082 Нови колони в касови ордери wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1084 Печат на фактури с редове от връзки с продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1085 Нов шаблон на Тръжен дневник - "Входящ стоков контрол" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1086 Добавяне на дата в Контрагенти plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1089 Автоматично генериране на РКО в Dreem при създаване на Z – отчет в POS wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1090 В списък с РПВ-та да се пусне колона операция на счетоводен документ. wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1095 Автоматично прихващане на КДПрод при фактуриране wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1096 Промяна в наименованието на Тип на дименсиите wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1098 Копиране на ДПрод - неактивна банкова сметка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1101 Коментар при печат в касови ордери wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1103 Коментар при печат в касови ордери wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1104 Дата на годност на партиди в ревизии wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1105 Дата на годност на партиди в ревизии wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1106 Auditing info на ref таблици wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#1107 Визуализация на Салдо към началото на периода в оборотни ведомости plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1108 Справка Хронология на брак и липси в складове wqw подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1111 Визуализация на Салдо към началото на периода в оборотни ведомости wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Счетоводство
#1112 SG27 Оферта без стойности plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1113 BUG: Тръжен дневник plamen дефект minor 2.0 Beta1 Търговска система
#1114 В ценовa листa не се обзавежда колона дименсия за групи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#1115 Нов списък Свързани продукти във форма за редакция на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1116 Прехвърляне на запазени количества от док. към контрагент wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1117 Нов реквизит на партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1118 Нова колона в списък Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1119 POS: Усвояване на ваучери wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1120 Нова колона в списък Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1121 Нов реквизит на партиди wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1122 Нов списък Свързани продукти във форма за редакция на продукт wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1123 Прехвърляне на запазени количества от документ към контрагент wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1124 POS: Усвояване на ваучери wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1127 Експорт на справки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1128 Web Catalog: Итерация 1-3 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1130 Справка проследяване на заявки - нов реквизит във филтър форма wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1131 Задаване на траспорт списък заявки plamen задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1133 Нов шаблон за печат на Продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1134 Задаване на транспорт от списък с документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1135 Доработки за касова отчетност pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1136 Доработки за касова отчетност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1137 Нови колони при печат на дневници по ДДС pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1138 Нов шаблон за печат на документи за продажба pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1140 Доработки за закръгляване при ценообразуване wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1141 Закръгляване при ценообразуване на клиентски ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1144 Подобрения в бърз филтър на списъци wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#1145 Подобрения в бърз филтър на списъци wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1149 POS: Поддръжка на клиентски код за външни системи wqw задача minor 1.5 RTM POS
#1152 Брой заготовки в печат на етикети wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1153 Реимбурсмънт на цени с ДДС и валутни продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1154 BUG: Свързване с банкови плащания plamen дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1156 Експорт на справки wqw дефект minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1158 Нова колона в шаблон за печат Била стокова разписка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.