Custom Query (26 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (14 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) pgbr дефект critical Счетоводство 2.0
#10 Audit log wqw подобрение major Контейнер 2.0
#60 Изписване на МЗ pgbr задача major Счетоводство 2.0
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 pgbr подобрение major Търговска система 2.0
#8 Печат права по функционалности и данни wqw подобрение minor Контейнер 2.0
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури wqw подобрение minor Търговска система 2.0
#14 Работа с периоди по филтри wqw подобрение minor Търговска система 2.0
#17 Find/Replace в editable grid-ове wqw подобрение minor Common 2.0
#19 Компресия на NoteRtf wqw подобрение minor Номенклатури 2.0
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности pgbr задача minor Счетоводство 2.0
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни wqw задача minor Търговска система 2.0
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите wqw подобрение minor Търговска система 2.0
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците pgbr подобрение minor Търговска система 2.0
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури wqw задача trivial Common 2.0

Status: new (12 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи wqw дефект critical Търговска система 2.0
#124 Свързани док. да визуализират свързани през редовете wqw подобрение major Търговска система 2.0
#59 Скин на ф-ра с акциз pgbr задача minor Търговска система 2.0
#247 Количествени рабати, рабати за оборот wqw подобрение minor Търговска система 2.0
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС alk подобрение minor Търговска система 2.0
#401 Контролен център на продукт wqw подобрение minor Номенклатури 2.0
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове wqw подобрение minor Търговска система 2.0
#512 ToDo's wqw подобрение minor Common 2.0
#513 POS: ToDo's wqw подобрение minor POS 2.0
#597 Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" alk подобрение minor Търговска система 2.0
#798 Протокол за ревизия по серийни номера wqw подобрение minor Търговска система 2.0
#799 Наличност на склад по серийни номера wqw подобрение minor Търговска система 2.0
Note: See TracQuery for help on using queries.