Custom Query (18 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1244 BUG: Запазени количества wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1254 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#1025 Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1087 Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1202 Колони от потребителски дименсии wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1216 РКО - некоректна каса свързан документ wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1219 Годишни обороти - списък с данни wqw дефект minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1226 Печат на допълнителен текст в ГККл wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1228 Дилър в Разчети по депозитни разписки wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1236 Дневник за покупките pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1237 Дневник за продажбите pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1247 BUG: Копиране на складов документ wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти wqw задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1256 Допълнителен текст по редовете на документ за продажба plamen дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#845 Центрове на себестойност и финансова структура plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.