Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

Last modified 6 years ago

#1004 closed подобрение (fixed)

Забележка при печат в шаблон "Карфур" стокова разписка

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

В шаблон за печат на продажби "Карфур" стокова разписка е добавен нов реквизит Забележка.
Обзавежда се от поле Коментар при печат в панел Допълнителни на продажбата.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 6 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.