Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#1009 closed дефект (fixed)

BUG: Сортировка в списъци по Състояние на документ

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: ALL Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Тест на Build_2012_12_12 UCSDEV/Dreem15_Help, както и на UCSDEV\ R2 / Dreem15_IVB

При сортиране по колона Състояниe, в който и да е списък с документи в Dreem, иконата (редакция, приключен, унищожен) изчезва.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical
  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Status changed from testing to needs_work

При групиране и разгрупиране по Състояние иконите се променят - зад изображението за състояние се появяват квадрат и многоточие.

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

comment:4 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.