Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

Last modified 6 years ago

#1014 closed подобрение (fixed)

Нови колони в поделения на контрагенти

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: 1 Метър шоколад Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  1. Създаване на нова референтна номенклатура: Типове търговски обекти
  2. Типът на търговския обект да може да се избира в поделенията на контрагентите
  3. Нови колони ДДС No. и Идент. No. на поделение -- ползват се при печат на продажби/фактури на поделението

Change History (6)

comment:1 Changed 6 years ago by pgbr

  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 6 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 6 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 6 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

comment:5 Changed 6 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:6 Changed 6 years ago by wqw

  • Summary changed from Контрагенти и поделения to Нови колони в поделения на контрагенти
Note: See TracTickets for help on using tickets.