Opened 6 years ago

Closed 5 years ago

#1030 closed подобрение (fixed)

Нова настройка за модел на водене на партиди на складове

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • настройка на склада в контаргенти
  • Среднопретеглена цена
  • FIFO по дата на доставка и срок на годност
  • LIFO по дата на доставка
 • генерация на партиди в склад
  • при генериране на свързан складов документ
   • ако склада на РСД е настроен FIFO/LIFO
   • при зареждане на консигнатори същото с Прием и Пред протоколи
  • форма за редакция на складови док.
   • ново меню Средства | Генериране на партиди по наличност
 • нова настройка Пордробни партиди при печат на продажби
  • разделя редовете на продажбата по партиди от складови док.

Change History (5)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 5 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.