Opened 9 years ago

Closed 7 years ago

#1038 closed дефект (fixed)

BUG: Проблем при Прихващане в счетоводството

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: Прес ЕООД Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

  1. При въвеждане на КИПрод, което има доп. ДДС и вдигнат чек за Прихващане, системата набива два пъти доп. ДДС в статията за прихващане и се получава 1 ст. разлика.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical

comment:2 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 7 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

Служебно приключен

Note: See TracTickets for help on using tickets.