Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

Last modified 6 years ago

#1045 closed подобрение (fixed)

Нова настройка за модел на водене на партиди на складове

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

В Номенклатури | Контрагенти, форма за редакция на Склад е добавена нова настройка за Метод на изписване на склад:

 • FIFO по дата на доставка
 • LIFO по дата на доставка
 • FIFO по дата на годност


В склада продуктите се завеждат с партиди при генериране на свързан складов документ (ПСД) от покупка.

В документ за продажба не се посочва партида, когато изписването на стоки е чрез РСД от склад, настроен FIFO/LIFO. В тези случаи партидите се генерират автоматично в складовия документ спрямо избрания метод за водене на склад.

При печат на продажба може да се избере Източник на партиди от форма Избор - Преглед на документи, панел Настройки от следните варианти:

 • От свързани РСД на един ред;
 • От свързани РСД на отделни редове;
 • От редове на ДПрод;

Автоматична генерация на партиди има и при зареждане на консигнатори с Предавателни и Приемателни протоколи.

Нова настройка е добавена и във форма за редакция на складови документи, меню Средства | Генериране на партиди по наличност.

Базиран на:

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by deni

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 6 years ago by deni

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 6 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed

comment:4 Changed 6 years ago by deni

 • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.