Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#1061 closed подобрение (fixed)

Настройка на продукт като тип Услуга

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

При настройка Тип на продукта да е Услуга системата автоматично да оставя поле Склад празно.

Change History (5)

comment:1 Changed 6 years ago by deni

  • Component changed from Търговска система to Номенклатури

comment:2 Changed 6 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 6 years ago by wqw

Засега няма как да се ориентираме кой тип е услуга, защото типове продукти е референтна номенклатура и някой може да изтрие реда Услуга. В самата референтна номенклатура трябва да се добави колона Услуга checkbox или нещо подобно.

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:5 Changed 6 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.