Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#1081 closed подобрение (fixed)

Подобрения в схема за работа с партиди

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Като част от информация за партида е добавен нов реквизит Страна на произход в покупки, продажби и складови документи. Реквизитът се визуализира в селектора на партиди и винаги е обвързан с партида.
В приходни складови документи вече има възможност за създаване на партида, без да е задължителна връзката с Документ за покупка.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.