Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#1084 closed подобрение (fixed)

Печат на фактури с редове от връзки с продажби

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Когато има настроени продукти за трансформация при генериране на фактури, редовете на фактурите не отговарят на тези в продажбите. В тази връзка във форма Печат/ Преглед на документи, Настройки, Фактура за продажба, към реквизит Източник на количества е добавена опция 4 - От свързани ДПрод.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.