Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1089 closed подобрение (fixed)

Автоматично генериране на РКО в Dreem при създаване на Z – отчет в POS

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В Администрация Настройки, в Група POS може да се дефинира Основание за плащане за дневен отчет. Ако е настроено това основание, тогава при създаване на Z – отчет в POS, ще се генерира РКО в Dreem. Този касов ордер ще бъде в състояние редакция и със сума равна на стойността на отчета.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.