Opened 8 years ago

Closed 6 years ago

#1091 closed дефект (fixed)

BUG: Печат на Продажби - всички скинове - определен принтер

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Рада Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При инсталиран пинтер - Brother DCP-7055 Printer, с терминална сесия има проблем при печата с пуснати Хоризонтални линии. Системата не може да пресметне коректно страницата и извежда напр. документ с 2 позиции на 2 страници. Интересно е че точно при този принтер прави проблема.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

Добавена е настройка в HKCU за отместване от bottom на страницата, до който да спира страницирането

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unicontsoft\Dreem\1.5\Common Settings\Preferences\Pager]
"PrintHeightOffset"=dword:00000028

По подразбиране е 2 * ScreenTwipsPerPixelY (30 при small-fonts и 24 при large-fonts)

Може да се пробва със стойности 40, 50 и нагоре дали ще се оправи.

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

Служебно приключен

Note: See TracTickets for help on using tickets.