Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1097 closed дефект (fixed)

BUG: Липсващ реквизит във филтър на справка Годишни обороти

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Липсва реквизит Групиране във филтър на справка Годишни обороти за тип на справката По контрагент, поделение, дилър и категория и По контрагент, поделение, дилър и категория(количествена).
Реквизитът е задължителен, но се "скрива" за тези шаблони и системата не позволява генериране на справка:

Изберете дименсия

Реквизитът е задължителен за този тип справка

Използвайте падащия списък за избор или въведете стойност в полето за редакция.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Keywords IVB added

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.