Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1099 closed дефект (fixed)

BUG: Преименуване на caption във форма Свързани документи от ПВСК

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Lobbi Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При генерация на свързан документ от ПВСК (Прот. за върната стока от консигнатор) се отваря форма Създаване - Свързани документи. Да се промени caption-а Изписване от Склад на Заприходяване в Склад.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical

comment:2 Changed 8 years ago by plamen

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.