Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1102 closed дефект (fixed)

BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: Ай Ви Би Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При избор на продукт с настроени няколко баркода и отлагане на продажбата, POS дублира продукта. С изтриване на дублирания ред системата "скрива" оригиналния ред с продукта. При приключване на продажбата излиза касов бон с оригиналния ред, вярна стойност и брой артикули, а на екран остават вярна стойност и брой артикули, но в съдържанието липсва продуктът с повече баркодове.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.