Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1134 closed подобрение (fixed)

Задаване на транспорт от списък с документи за заявка

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В списък с документи за заявка е добавена нова опция за дефиниране на транспорт, за една или множество заявки едновременно. За целта от контекстно меню се избира Други стредства Задаване на транспорт.... Отваря се форма, в която може да се задават:

 • Вид на транспорта
 • Транспортна фирма
 • Шофьор
 • Транспортно средство
 • Място на товарене
 • Място на доставка
 • Дата на събиране
 • Дата на експедиция
 • Дата на доставка

Change History (1)

comment:1 Changed 5 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.