Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

#1166 new подобрение

Нов начин на ценообразуване

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Да се реализира четвърти начин на ценообразуване, при който системата трябва да взема последна доставна цена с допълнително разпределени разходи в нея.

Change History (1)

Note: See TracTickets for help on using tickets.