Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

#1216 testing дефект

РКО - некоректна каса свързан документ

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При прехвърляне на средства между портфейли не се обзавежда коректно колона Каса свързан документ в списък с касови ордери. Винаги пази касата на първия генериран ПКО (въпреки че е в състояние унищожен и има втори ПКО - приключен в друга каса).

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing
Note: See TracTickets for help on using tickets.