Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#1230 new дефект

Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: 3Q Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При създаване на нов Контрагент с дублиращи се ДДС/ Ид. No системата вече не предупреждава.

Change History (5)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

Вече? Кога е предупреждавала?

comment:2 Changed 6 years ago by cveti

Коментирахме го и с Ивчо... Истината е, че не сме сигурни дали го е имало, но и клиенти се обадиха да питат защо го няма вече това предупреждение. (В imPress го има) Да го унищожа ли този ticket?

comment:3 Changed 6 years ago by wqw

Не, ще го пишем доработка, не bug

comment:5 Changed 5 years ago by wqw

  • Summary changed from BUG: Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент to Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент
Note: See TracTickets for help on using tickets.