Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

#1242 new подобрение

Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by igbr)

Автоматично попълване на номера до 10 знака с нули на групата на Данъчните документи(Покупки и Продажби).

Това да случва само когато в номера няма буква или интервал и самият номер е по-малък от 10 знака. По този начин избягваме Митнически декларации и други чуждестранни фактури за покупка, а чрез интервала си оставяме вратичка.

  1. Документ за Покупка - група Данъчни документи
  2. Форма за генерация на Данъчен документ
  3. Счетоводен документ - група Данъчни документи

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by igbr

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.