Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#1244 testing дефект

BUG: Запазени количества

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При приключване на Продажба и РСД към нея, в проверката за запазени количества има пропуск.
В момента системата следи дали има запазени количества по партидата, която ще изписва, но когато се запазват количества от даден продукт, самата партида не се знае коя ще бъде. В повечето случай запазеното количество е без партида, а ако стоката влезе с партида в склада, то все едно не е запазено нищо по нея.

Предложението:

  • при запазени количества по определена партида, системата да проверява разполагаемите само по тази партида
  • при запазени количества без партида, системата да проверява разполагаемите за всички партиди

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

Какво значи "при запазени количества без партида, системата да проверява разполагаемите за всички партиди"?

4 case-а има:

  1. в РСД има партида, запазени с партида
  2. в РСД има партида, запазени без партида
  3. в РСД няма партида, запазени с партида
  4. в РСД няма партида, запазени бец партида

В момента е ясно: в РСД без партида -> гледа разполагаемо без партида и второ, в РСД със партида -> гледа разполагаемо за тази партида.

Разбирам че трябва да пипнем case-а при РСД със партида -> какво да гледа? Има налично по тази партида, може да има запазени по тази партида, може да има запазени без партида. И двете запазванки ли да маха от наличното за да получи разполагаемото?

comment:2 Changed 6 years ago by igbr

Да, case 2 трябва да пипнем, тъй като на практика се запазват количества без да се знае каква ще е партидата.

Според мен за 4-те case-а, трябва да работи така:

1.в РСД има партида, запазени с партида - ако партидата съвпада се отнася за РСД-то, ако не съвпада НЕ се отнася
2.в РСД има партида, запазени без партида - запазените се отнасят и за РСД-то
3.в РСД няма партида, запазени с партида - запазените НЕ се отнасят за РСД-то
4.в РСД няма партида, запазени без партида - запазените са отнасят и за РСД-то

comment:3 Changed 6 years ago by wqw

Значи като запазват без партида, това запазено количество се отнася за всяка една партида? Т.е. разполагаемото по всяка една партида се намалява с това запазено количество?

Т.е. като събера разполагаемото по всяка една партида ще се получи нещо различно от общо налично количество минус общо запазено по продукта -- това което излиза в селектор на продукти в колона разполагаемо?

comment:4 Changed 5 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing
Note: See TracTickets for help on using tickets.