Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#1245 new подобрение

Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества

Reported by: eli Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: QSands Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

В справка Покупки / Складови документи да се визуализират и редовете, в които остатъчното количество е отрицателно число.

Change History (1)

Note: See TracTickets for help on using tickets.