Opened 5 years ago

Last modified 4 years ago

#1251 testing дефект

BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Справката не се съобразява с указания склад във филтъра.

Пример: Dreem15_Izotech_Group От 01.04.2016 до 30.04.2016 Продукт: IZOTECH Стоманен профил с кука 150 см Централен склад

В указания период има продажби само през склад Варна, но справката връща информация за продадените количества.

Change History (2)

comment:2 Changed 4 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing
Note: See TracTickets for help on using tickets.