Opened 5 years ago

Last modified 4 years ago

#1254 testing дефект

BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Dreem15_Izotech_Group

Период: 01.06 - 30.06.2016
Типове док.: Вътрешнофирмени документи
Склад: Централен склад
Шаблон: Документи
Количества: Само издължени
Визуализация: По продукт
Колони: Марж, Марж %, КРПП
Продукти:

  • RELTEC Кофраж за колони Ф250
  • RELTEC Кофраж за колони ф300х3.00м
  • RELTEC Кофраж за колони Ф350

В колона Неизд. кол. да се връща информация за неиздължените количества по продажби спрямо посочения склад.

Change History (2)

comment:2 Changed 4 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing
Note: See TracTickets for help on using tickets.