Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

#1255 new подобрение

Приключване на данъчни документи с различни дати

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Системата да не позволява да се приключват данъчни документи с Док. дата и Данъчно събитие в различни календарни години.

Change History (1)

Note: See TracTickets for help on using tickets.