Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

#1256 testing дефект

Допълнителен текст по редовете на документ за продажба

Reported by: cveti Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

От документ за заявка се генерира продажба. Ако един продукт е цитиран няколко пъти в документа за заявка с различен допълнителен текст, в продажбата се наследява по всички редове съдържанието на допълнителния текст от последната позиция.

Пример: Заявка от тип Зап 0000010499 04.08.2016

Change History (1)

comment:1 Changed 5 years ago by plamen

  • Status changed from new to testing
Note: See TracTickets for help on using tickets.