Opened 5 years ago

#1261 new дефект

BUG: Картон на стока/МЗ

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Рада Cc: pgbr
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Пример: Dreem15_Rada_FNB Начално салдо на сметка 304 за 2016 г. Признак с код 222 има стойност в Кт = 6835.70 (Количеството и цената са нули. Става въпрос за върнато ДДС).

В Картон на стока това начално салдо трябва да участва.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.