Opened 4 years ago

#1262 new дефект

BUG: Грешна среднопретеглена цена

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Лоби Cc: pgbr
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При разпределяне разходи за придобиване има следния проблем: При създаване на РСД със съответния продукт средната цена е без начисления разход. Ако РСД-то се върне в редакция и се приключи повторно средната цена вече е с начислен разход.

P.S. В ПСД цената на продукта е с начислен разход (коректна е).

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.