Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

#14 accepted подобрение

Работа с периоди по филтри — at Initial Version

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 2.0 Beta1
Component: Търговска система Version: 2.0
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

  • избор на предефинирани периоди: Днес, Вчера, Последна седмица, Предишен месец
  • модификация на филтър директно от info note
  • навигация напред/назад по периода (като главно разпределение в imPress)

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.