Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

#222 new дефект

BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 2.0 Beta1
Component: Търговска система Version: 2.0
Keywords: Детекс Cc: pgbr
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В Складовите документи могат да си избират всички мерни единици, а продуктите има някаква основна мерна единици. Проблема е, че ако вкарам или изкарам продукт чрез някакъв складов документ (ПСД, РСД, НСС, Ревизия) и избера мерна единици различна от основната, единствено в Оборотна ведомост на склад се вижда че има от този продукт.

Това определено е проблем, тъй като при документите за ревизия количеството не излиза и съответно те го записват като излишък.

За да предотвратим тези грешки, които гледам се случват, предлагам в складовете документи, системата автоматично да слага основната мярка и да не може да се променя.

Също така, какво ще се случи, ако променя основната марка в номенклатурата на дадено издание и имам наличност в склад.

Change History (4)

comment:1 Changed 13 years ago by pgbr

  • Milestone changed from 1.5 RC3 to 1.5 RTM

comment:2 Changed 13 years ago by wqw

  • Milestone changed from 1.5 RTM to 2.0 Beta1

comment:3 Changed 13 years ago by wqw

  • Version changed from 1.5 to 2.0

comment:4 Changed 10 years ago by deni

  • Priority changed from major to critical
  • Summary changed from Избор на мерни единици в Складовите документи to BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи
Note: See TracTickets for help on using tickets.