Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#413 closed подобрение (fixed)

Секюрити в/у доставни цени

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • Да се добави опция за секюрване на доставни цени в UI и Reports
 • Форми и справки, които експонират доставни или средни цени да се съобразяват с това право, освен с custom правото на тяхното меню:
  • ctxItems (Среднопретеглени цени)
  • frmItems
  • DreemTrade15.cRepStoreObor (Доставни цени)
  • DreemTrade15.cRepStoLedgerItem (Стойностна визуализация)
  • DreemAcc15.ctxPr (Стойност наличности)

Change History (7)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Keywords UCS added; Унниконтсофт removed
 • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from accepted to testing

Добавено меню Доставни цени в група функции Служебни

comment:4 Changed 9 years ago by igbr

 • Status changed from testing to needs_work

Това нещо не мога да го разбера. В група функции Служебни >> Меню Доставни цени имам само Достъп до функция и Видимост на Функция. Като го вдигна това нещо не се променя.

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

Какво имаш предвид "Като го вдигна"? Идеята е да забраниш достъпа! В смисъл обикновено ще се слагат експлицитни забранителни права, ако в root (Търговска система) всички имат разрешен достъп.

Резюмирам: ефективните права за достъп до тази функционалност определеят дали даден потребител може да вижда доставни цени по различни други функционалности. Ако няма достъп до функционалност Доставни цени, то няма достъп до доставни цени.

Ако имаш предвид, че не работи, дай демонстрация. Например, "на група X забранявам достъп до Доставни цени, но в списък продукти виждам средно претеглена цена"

comment:6 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from needs_work to testing

comment:7 Changed 9 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.