Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#446 closed подобрение (fixed)

Заявки

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  1. В заявка при избор на поделение на клиент, системата не актуализира коректно "Персона заявил". Ако поделението си има настроен МОЛ, то трябва да излиза той , а не Default МОЛ-а на контрагента.
  2. При смяна на дата на заявка, системата да задава въпрос дали да актуализира датите на изпълнение в редовете да са равни на датата на заявката. Ако потребителя избере "ДА" - да ги изравнява.
  3. При смяна на дата на заявка, също да set-ва default стойност в грида на колона c_DeliveryDate, която освен това е sticky колона.

Change History (6)

comment:1 Changed 12 years ago by pgbr

  • Type changed from подобрение to дефект

comment:2 Changed 12 years ago by pgbr

  • Type changed from дефект to подобрение

comment:3 Changed 12 years ago by pgbr

  • Priority changed from major to critical

comment:4 Changed 12 years ago by alk

  • Status changed from new to testing

comment:5 Changed 12 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:6 Changed 12 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.